เส้นทางทุ่งไม้พืชพรรณเมืองหนาว เชียงใหม่-ลำปาง-แพร่
วันที่ 1เช้า
ถึงจังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองแวะเยี่ยม เทวี เทวา หมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เดินทาง
ต่อไปยังสถานีโครงการหลวงดอยอินทนนท์เยี่ยมชมแปลงสาธิตไม้ดอกรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านค้าสวัสดิการสถานีโครงการหลวงดอย
อินทนนท์
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ ขุนวาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาและน้ำตกระหว่างทางถึงศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ ขุนวาง ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาและไม้เมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อเนคทารีนหรือสตรอเบอรี่
- ชมดอกซากุระดอยหรือดอกชมพูภูพิงค์ (นางพญาเสือโคร่ง) ที่บานเต็มขับให้ดอยขุนวางเป็นสีชมพูสว่างไสว(ระหว่างเดือน ธ.ค.- ก.พ.)
- ชมและชิมแปลงสาธิตมะคาเดเมียนัทที่หอมมัน อร่อยที่สุดในบรรดาถั่วด้วยกัน
- ชมทิวทัศน์ที่หุบรับเสด็จ และแปลงสาธิตกาแฟพันธุ์อราบิกาที่ดีที่สุดในประเทศ
เย็น เข้าบ้านพักรับรองศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง ทางศูนย์มีบริการกางเต็นท์บนลานหญ้าในป่าสนให้ได้เลือกพักกันตามอัธยาศัย
พร้อมการบริการอาหารและเครื่องดื่มหรือถ้าต้องการแคมป์ไฟทางศูนย์ก็มีบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้า และกาแฟสายพันธุ์อราบิกาแท้ๆ ที่คั่วบดใหม่ๆ จากนั้นออกจากศูนย์วิจัยเกษตรเหลวงเชียงใหม่ขุนวาง ด้วยเส้นทาง
1013 ผ่านป่าสนเกี๊ยะ ในสายหมอกและทุ่งดอกท้อ และวิถีของชาวเขาเผ่าต่างๆ ระหว่างทาง / แวะขี่ช้าง-ล่องแพแม่วิน เพิ่มสีสันการท่องเที่ยว
แบบ Soft Adventure รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางบ่าย ออกเดินทางต่อเพื่อไปจังหวัดเชียงใหม่เย็น รับประทานอาหารเย็นใน
บรรยากาศอาหารล้านนาที่กาดหมั้ว/ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / เข้าที่พัก
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางไปนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง ที่เก่าแก่และยังคงสถาปัตยกรรมล้านนาเอาไว้อย่างสมบูรณ์ และชมภาพ
เขียนสีเก่าแก่ในตัววิหารและเงาสะท้อนพระธาตุหัวกลับ หนึ่งใน Unseen Thailand / เดินทางต่อไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เยี่ยมชมและสัมผัส
ธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพรางวัลTourism Awardที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสถานที่อย่างสวยงามทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
น้ำพุร้อน น้ำตกแจ้ซ้อน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังถ้ำผาไท สักการะ ศาลเจ้าพ่อประตูชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000-5,000
ปี จำนวนกว่า 1,800 ภาพ ยาวที่สุดในประเทศไทย
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันในจังหวัดแพร่ ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังศูนย์วิจัยพืชสวน แวะท่องเที่ยวใน ระหว่างเส้นทาง อาทิ
- แพะเมืองผี ภูมิประเทศลักษณะแปลกตา ผลงานน่าทึ่งจากธรรมชาติ
- นมัสการพระธาตุช่อแฮ บ่ายถึงศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเกษตร
- นั่งเกวียนชมสวน
- ร่วมกิจกรรมเก็บผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล
- เยี่ยมชม หมู่บ้านอนุรักษ์เต่าปูลู
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นจากผลผลิตภายในศูนย์และชิมอาหารจากผักพื้นบ้าน
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในศูนย์ แล้วออกเดินทางสู่อำเภอเด่นชัยเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยการรถไฟค่ำ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เส้นทางดอกไม้งามและพืชพรรณเมืองหนาว เชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง
วันที่ 1
เช้า เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย / รับประทานอาหารเช้า ร้านสหรส แล้วออกเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง นมัสการพระธาตุ ชมไร่แม่ฟ้าหลวงชม
พระตำหนักดอยตุง / รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
บ่าย ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง / ซื้อสินค้าที่ระลึกที่ งานมือ ก่อนลาจากแม่ฟ้าหลวง / เดินทางต่อไปยังดอยราวี
ระหว่างเส้นทางแวะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง "วัดร่องขุ่น" วัดไทยในสไตล์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เย็น เข้าที่พักใน ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
วันที่ 2

เช้า หลังอาหารเข้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย แวะดูนกน้ำชมพรรณไม้นานาชนิดโดยเฉพาะ ดอกชมพูภูพิงค์ (นางพญาเสือโคร่ง) น้ำตกขุนกรณ์
แล้วเดินทางต่อไปยัง สถานีทดลองเกษตรที่สูงวารี ชมไร่ชาพันธุ์ดี จิบชารสเยี่ยมและรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยัง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมสวนส้มรสดีพันธุ์สายน้ำผึ้งที่สวนส้มทรายทอง ชมและชิมส้มสายพันธุ์ต่างๆ และรับ
ความรู้จากวิทยากรนำชม / เดินทางเข้าที่พักในสวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เช้า รับประทานเช้าแล้วไปท่องไพรชมพรรณไม้นานาชนิดในเรือนกระจกยักษ์ที่สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ / รับประทานอาหารกลางวัน
ที่ร้านโป่งแยงแอ่งดอย อาหารอร่อย บรรยากาศเยี่ยม
บ่าย เดินทางต่อไปชมวิถีชีวิต ขาวเขาเผ่าม้งที่บ้านผานกกก แล้วเลยไปชื่นชมธรรมชาติิ และแปลงพืชผักเมืองหนาวที่โครงการหลวงบ้าน
หนองหอย ทดลองเล่นล้อเลื่อนไม้ของของชาวเขาที่ตื่นเต้นสนุกสนาน / ออกเดินทางต่อไปเข้าที่พักแบบ Homestay ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จ.ลำปาง
เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วชมการแสดงของช้าง ร่วมกิจกรรมขี่ช้างท่องไพร แวะเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างแล้วเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุ
ลำปางหลวง ที่เก่าแก่สวยงาม ยังคงสถาปัตยกรรมล้านนาเอาไว้อย่างสมบูรณ์ และชมภาพเขียนสีเก่าแก่ในตัววิหาร เงาสะท้อนพระธาตุหัวกลับ
หนึ่งใน Unssen Thailand แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ