ล้านนาตะวันตก น้ำเป็นร้อย - ดอยเป็นพัน ล้านนาสุขสันต์ 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
เช้า เดินทางถึงจังหวัดลำปาง รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติของแหล่งท่อง
เที่ยวคุณภาพรางวัล Tourism Award เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำพุร้อน - น้ำตกแจ้ซ้อนผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำร้อนและนวดแผนไทย
ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
บ่าย หลังอาหารกลางวันที่ร้านโอชาโภชนาแล้วเดินทางไป อ.เกาะคา สักการะพระธาตุลำปางหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปาง ชม
สถาปัตยกรรมล้านนายุคหลังพม่าครองเมืองในตัวเมืองลำปาง / สักการะ องค์พระแก้วดอนเต้าศิลปะคู่เมืองล้านนาที่สลักจากหยกเขียว /
ชมวัดล้านนาสไตล์พม่าที่สวยงามหลายวัดในตัวเมือง
เย็น เดินทางกลับถึงจังหวัดลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง ชมบ้านเสานัก / พบกับที่พักหลายหลายและอาหารอร่อยมากมายที่จะทำให้อิ่มทั้งรสชาติ
และบรรยากาศของเมืองเขลางค์นคร
วันที่ 2
เช้า เดินทางต่อไปยังจังหวัดลำพูนข้ามเทือกเขาขุนตาล( ทล.11 ) สักการะพระธาตุหริภุญชัยสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง ในพระพุทธศาสนา
ของอาณาจักรหริภุญชัย ผ่าน อ.ป่าซาง จ.ลำพูนรับบรรยากาศพื้นบ้านพื้นเมืองที่สงบเย็นของเมืองหริภุญชัยในอดีต ชม หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ
และผ้าฝ้ายแปรรูปที่มีชื่อเสียงยาวนาน/แวะนมัสการพระบาทตากผ้าด้วยเส้นทาง ทล.106
บ่าย หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเส้นทาง ทล.108 ลัดเลาะลำน้ำแม่แจ่มที่สวยงาม ผ่านอำเภอฮอด แวะเยือน ออบ
หลวง ความงดงามและความท้าทายที่จุดเดียวกันด้วยช่องเขาขาดที่แคบและสูงชัน/ผ่านอำเภอแม่สะเรียง นมัสการพระธาตุจอมมอญ พระธาตุ
ศักดิ์สิทธ์ของชาวบ้านกาศมถ้ำแก้วโกมล ที่สวยงามเกินบรรยาย ผ่าน อ.แม่ลาน้อยสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เย็น ถึงที่พักจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับประทานอาหารเย็นเดินย่อยอาหารด้วยการ Shoppingตลาดคนไต Night Plaza ( อาคารชานทะเล ) สินค้า
และอาหารพื้นเมืองของชาวแม่ฮ่องสอน
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้าชาวไต ( อะละหว่าส่วยลมิน ) สักการะพระธาตุดอยกองมุ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง/เยี่ยมชมศิลปะไทย
ใหญ่ที่แปลกตา และงดงาม รวมศิลปะพม่าที่น่าสนใจที่บริเวณ วัดหนองจอกคำและวัดหนองจอกกลาง / แล้วเดินทางต่อไปบ้านน้ำเพียงดิน ด้วย
เรือหางยาวที่ท่าเรือห้วยเดื่อ ล่องน้ำปาย แวะทักทายกระเหรี่ยงคอยาว
บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่เชียงใหม่ด้วยเส้นทาง ทล.1905 แวะชมถ้ำปลา ถ้ำลอด ผ่าน อ.ปาย ชมวิวที่ อช.ห้วยน้ำดัง ชมมหัศจรรย์
ธรรมชาติที่ โป่งเดือด เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางเส้นทาง ทล.107ที่ตลาดแม่มาลัยเข้าสู่เชียงใหม่
เย็น
รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / และพลาดไม่ได้กับ มหกรรมสินค้าOTOP /
เข้าที่พักเมืองเชียงใหม่
วันที่ 4 เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้ว อำลาดินแดนนพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ
เส้นทางท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติและขุนเขา น้ำเป็นร้อย-ดอยเป็นพัน
วันที่ 1 (เชียงราย-พะเยา)
เช้า เดินทางไปไหว้พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว และอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย และเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตามเส้น ทาง ทล.1
เที่ยวชม น้ำตกปูแกง สูง 9 ชั้น และเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกปูแกง ระยะทาง1500 ม.
บ่าย เดินทางไปยัง อ. เชียงคำ เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูซาง ชมมหัศจรรย์ธรรมชาติ Unseen Thailand น้ำตกที่ตกลงมาด้วยอุณหภูมิกว่า 60
อาศา
เย็น
เดดินทางกลับจังหวัดพะเยา รับประทานอาหารเย็นริมกว๊านพะเยา และพักค้างคืนที่จ.พะเยา
วันที่ 2 (พะเยา-ลำปาง)
เช้า เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมทอง และเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
รางวัล Tourism Award ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสถานที่อย่างสวยงาม ทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำพุร้อน - น้ำตกแจ้ซ้อน และรับ
ประทานอาหารกลางวันในอุทยาน เมนูเด็ดคือ ยำไข่น้ำพุร้อนซึงเป็นไข่ต้มในน้ำพุร้อน เหมือนไข่ลวกจะสุกเฉพาะไข่แดงเท่านั้น เป็นปรากฏการณ์
เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำร้อนและนวดแผนไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปอ.เกาะคา สักการะพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปาง ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงามแบบล้านนานมัสการพระเจ้าล้านทองภายในกู่วิหารหลวง ชมภาพสะท้อนเงาพระธาตุหัวกลับ Unseen Thailand / ชมสถาปัตยกรรมล้านนาในตัวเมืองลำปางยุคที่พม่าครองเมือง / สักการะองค์พระแก้วดอนเต้า ศิลปะคู่เมืองล้านนาที่สลักจากหยกเขียว / ชมวัดล้านนาสไตล์พม่าที่สวยงามหลายวัดในตัวเมือง
เย็น เดินทางกลับจังหวัดลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง ชมบ้านเสานัก / พบกับที่พักหลากหลาย และอาหารอร่อยมากมายที่จะทำให้อิ่มทั้งรสชาติและ
บรรยากาศของเมืองเขลางค์นคร
วันที่ 3 (ลำปาง-เชียงใหม่)
เช้า เดินทางต่อไปยังจังหวัดลำพูนข้ามเทือกเขาขุนตาล(ทล.11) สักการะ พระธาตุ สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาของอาณาจักร
หริภุญชัย ผ่าน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รับบรรยากาศพื้นบ้านเมืองเหนือที่สงบเย็นของเมือง หริภุญชัยในอดีต ชมหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือและผ้าฝ้าย
แปรรูปที่มีชื่อเสียงยาวนาน
บ่าย เดินทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ และชมวิวทิวทัศน์ทั่วเมืองเชียงใหม่
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่กาดหมั้ว และพลาดไม่ได้กับ มหกรรมสินค้า OTOP นานาชาติ / เข้าที่พักเมืองเชียงใหม่
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วอำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวาน งดงามในนามนพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางโดยสวัสดิภาพ