วนขวา ล้านนาตะวันออก น้ำเป็นร้อย - ดอยเป็นพัน ล้านนาสุขสันต์ 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
เช้า จ.เชียงใหม่ รับประทาน อาหารเช้าแล้วออกเดินทางเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700ปี การสร้างบ้านแปลงเมืองและวิถีล้านนา
ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ แวะวัดพระสิงห์วรวิหาร เพื่อนมัสการพระพุทธสิหิงค์ในวิหารลายคำเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะ
พระธาตุดอยสุเทพ ปูชะนียสถานเก่าแก่คู่บ้านเมืองสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่บนดอยสุเทพ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
บ่าย หลังอาหารกลางวัน แวะเยี่ยมชม หมีแพนด้าเทวา-เทวี ทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-จีน คู่ที่ 6เป็นคู่สุดท้ายของโลกที่ให้แก่ มิตรประเทศที่
สวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางต่อไปยังย่าน shopping street ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ชมสินค้าตกแต่งบ้านคุณภาพสูงภายใต้การออกแบบ
สำหรับการตกแต่งที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยมวิไล
เย็น รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / พลาดไม่ได้ กับสินค้า OTOP /เข้าที่พักที่
เมืองเมืองเชียงใหม่
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่ จ.เชียงรายเหนือสุดแดนสยาม (ใช้ ทล.118) แวะ วัดร่องขุ่น วัดไทยสีขาวสะดุดตาประดับกระจกบนปูน
ปั้นอันวิจิตรสไตล์ อ.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ / เดินทางต่อไปยัง สามเหลี่ยมทองคำ ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่พระตำหนักดอยตุง นมัสการพระธาตุ ชมไร่แม่ฟ้าหลวง / สวนไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามบริเวณ สวน
แม่ฟ้าหลวง / เยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือคนไทยสไตล์อินเตอร์ ก่อนลาจากแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับที่พักเมืองเชียงราย
เย็น เข้าที่พักในตัวเมืองเชียงรายหลังอาหารค่ำเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่ไนท์บาร์ซาร์บรรยากาศพื้นเมืองล้านนา
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าเดินทางสู่จังหวัดพะเยาโดยเส้นทาง ทล.1 แวะชมเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่ศูนย์วัฒนาธรรมไทยลื้อ ชมมหัศจรรย์
ธรรมชาติ Unseen Thailand น้ำตกที่ตกลงมาด้วยอุณหภูมิกว่า 60 องศา ที่ต้ำตกภูซาง น้ำตกบนผาหินปูนที่ใครได้ยืนอาบเหมือนอาบน้ำอุ่นจาก
ฝักบัวยักษ์ขนาดมหึมาในธรรมชาติ
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันเมนูปลา พร้อมชมทัศนียภาพอันร่มรื่นของ กว๊านพะเยา บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อิ่มแล้วเดินทางมุ่งสู่ จ.น่าน
(ใช้ทล.1091) ถึงจังหวัดน่าน ชมความงามแปลกตาของ วัดภูมินทร์ อุโบสถและวิหารเป็นอาคารเดียวกันเทินอยู่บนนาคและชมภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่เล่าถึงวิถีพื้นบ้านล้านนาและล้าช้างอย่างน่าสนใจ / ชม งาช้างดำ สิ่งคู่บ้านคู่เมืองน่านที่ หอคำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
เย็น รับประทานอาหารแบบขันโตกริมน้ำน่าน / เข้าที่พักในจังหวัดน่าน
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้า จากนั้นออกเดินทางไปสักการะ พระธาตุแช่แห้งปูชะนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง เดินทางออกจากน่าน
สู่จังหวัดแพร่โดยเส้นทาง ทล.101แวะชมแพะเมืองผี มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สักการะ พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุสไตล์ล้านนาที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ซื้อของฝากกลับบ้าน แล้วอำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวานงดงาม ล้านนาตะวันออก เดินทางกลับด้วยความ
สวัสดิภาพ
วนซ้าย ล้านนาตะวันออก น้ำเป็นร้อย - ดอยเป็นพัน ล้านนาสุขสันต์ 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดแพร่ แวะชมแพะเมืองผี มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สักการะ พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุสไตล์ล้านนาที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ เดินทางสู่จังหวัดน่านโดยเส้นทาง ทล.101
บ่าย ถึงจังหวัดน่าน นันทบุรีศรีสครปาน รับประทานอาหารกลางวัน ชมความงามแปลกตาของ วัดภูมินทร์ อุโบสถและวิหารเป็นอาคารเดียวกันอยู่
บนนาค และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงวิถีพื้นบ้านล้านนาและล้านช้างอย่างน่า สนใจ / ชม งาช้างดำ สิ่งคู่บ้านคู่เมืองน่านที่หอคำ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เย็น รับประทานอาหารแบบขันโตกริมน้ำน่าน / เข้าที่พักในจังหวัดน่าน
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่ จ.เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม (ใช้ ทล.1091ต่อด้วย 1021) ผ่านจังหวัดพะเยา ชมมหัศจรรย์
ธรรมชาติ Unseen Thailand น้ำตกที่ตกลงมาด้วยอุณหภูมิกว่า 60 องศา ที่ น้ำตกภูซาง น้ำตกบนผาหินปูนที่ใครได้ยืนอาบเหมือนอาบน้ำอุ่น
จากฝักบัวยักษ์ขนาดมหึมาในธรรมชาติ / แวะเยี่ยมชม ภูชี้ฟ้า และดอยผาตั้งถึงจังหวัดเชียงราย
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำ ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่นแล้วเดินทางสู่พระตำหนักดอยตุง นมัสการพระธาตุ ชมไร่
แม่ฟ้าหลวง ชมพระตำหนักดอยตุง / จิบกาแฟรสเยี่ยมร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง / สวนไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง / เยี่ยม
ชมแวะซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือคนไทยสไตล์อินเตอร์ที่ร้าน งานมือก่อนลาจากแม้ฟ้าหลวง เดินทางกลับที่พักเมืองเชียงราย
เย็น เข้าที่พักในตัวเมืองเชียงราย หลังอาหารค่ำเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลาก หลายที่ไนท์บาร์ซาร์บรรยากาศพื้นเมืองล้านนา
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในเส้นทาง ทล.118 แวะ วัดร่องขุ่น วัดไทยสีขาวสะดุดตาประดับกระจกบนปูนปั้นอัน
วิจิตรสไตล์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์เดินทางต่อไปยัง จ.เชียงใหม่ แวะสถานที่ท่องเที่ยงระหว่างทาง อาทิ โป่งน้ำร้อน
บ่าย หลังอาหารกลางวัน แวะเยี่ยมชม หมีแพนด้า เทวา-เทวี ทูตสันถวไมตรีระหว่างไทยเป็นคู่สุดท้ายของโลกที่ให้แก่มิตรประเทศที่ สวนสัตว์เชียงใหม่
เย็น รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / และพลาดไม่ได้กับ สินค้า OTOP / เข้าที่พัก
เมืองเชียงใหม่
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วอำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวานงดงามในนาม นพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ