เส้นทางสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรมเชียงใหม่-ลำปางเมืองเซรามิก 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
เช้า เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่เส้นทางศิลปหัตถกรรมหมู่บ้าน OTOP (ใช้ ทล.108)แวะเยี่ยมชม
งานไม้แกะสลักที่ บ้านร้อยอันพันอย่าง / เดินทางต่อไปเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ OTOP ระดับ 5 ดาว และพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาของนานา
ชาติ เยี่ยมชมและเลือกซื้อหากันอย่างจุใจ
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชม บ้านถวายถิ่นหัตถกรรมไม้เลื่องชื่อด้านการแกะสลักและผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า / เดินทาง
ต่อไปยังย่าน Shopping Street ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ชมสินค้าตกแต่งบ้านคุณภาพสูงภายใต้การออกแบบสำหรับการตกแต่งที่บ่งบอกถึง
รสนิยมวิไล
เย็น รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศอาหารล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / และพลาดไม้ได้กับ สินค้า OTOP /
เข้าที่พักเมืองเชียงใหม่
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่เส้นทางสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม / และเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เวียงกุมกาม
นครโบราณใต้พิภพเมืองของพญาเม็งรายที่จมอยู่ใต้สายน้ำปิงก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ ที่ถูกขุดค้นขึ้นมาบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ / เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านทำร่มบ่อสร้างสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
บ่าย ถึง สันกำแพง รับประทานอาหารกลางวัน เลือกซื้อเลือกชมผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอ และงานแกะสลักไม้รูปช้าง ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ผลิต
ภัณฑ์จากกระดาษสา และเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
เย็น เดินทางถึงจังหวัดลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง / พบกับที่พักหลากหลายและอาหารอร่อย มากมายที่จะทำให้อิ่มทั้งรสชาติและบรรยากาศของ
เมืองเขลางค์นคร
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก ระดับโลกที่มีอยู่มากมายคุณ ภาพดีบวกกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้
ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาถูกและมีให้เลือกซื้ออย่างจุใจ เสร็จแล้วอำลาล้านนา เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาำพ
เส้นทางสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรมเชียงใหม่-หริภุญชัยลำพูน 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่เส้นทางสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม / และเยี่ยมชมหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว เวียงกุมกาม
นครโบราณใต้พิภพเมืองของพญาเม็งรายที่จมอยู่ใต้สายน้ำปิงก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ ที่ถูกขุดข้นขึ้นมาบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ / เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างยิ่ง
บ่าย ถึงสันกำแพง รับประทานอาหารกลางวัน แล้วจึงเลือกซื้อเลือกชมผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอที่งดงาม รวมถึงงานแกะสลักไม้รูปช้าง บ้านจ๊างนัก
ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วงที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล สมกับชื่อ สันกำแพง สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม
เย็น รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศอาหารล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / และพลาดไม่ได้กับ สินค้า / เข้าที่พัก
เมืองเชียงใหม่
วันที่ 2
เช้า เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่เส้นทางศิลปหัตถกรรมหมู่บ้าน OTOP (ใช้ ทล.108) แวะเยี่ยมชม
งานไม้แกะสลักที่มีความวิจิตรงดงามที่บ้านร้อยอันพันอย่าง งานแกะสลักไม้ชั้นครู / เดินทางต่อไปเยี่ยมชม บ้านถวาย ถิ่นหัตถกรรมไม้ที่ลือเลื่อง
ไปทั่วโลกทั้งในด้านการแกะสลัก และผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า
บ่าย เดินทางถึงบ้านถวายและรับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางต่อไปยัง ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ สินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว และ
ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมตุ๊กตาของนานาประเทศ / เดินทางต่อไปเยี่ยมชมหมู้บ้านผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณย้อมสีธรรมชาติคุณภาพสูง สืบทอด
งานฝีมือของศิลปินแห่งชาติที่ บ้านไร่ไผ่งาม
เย็น ถึง ป่าซาง จ.ลำพูน สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านพื้นเมืองที่สงบเย็นของเมืองหริภุญชัยในอดีต ชมหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือและผ้าฝ้ายแปรรูป
ที่มีชื่อเสียงยาวนาน / รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พัก
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเยี่ยมชม หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองและศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมยกดอก เพื่อเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า
ที่มีคุณภาพราคาถูกอย่างจุใจแล้วอำลาล้านนา ดินแดนแห่งความอ่อนหวานงดงาม เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ