เที่ยวตามประเพณีไหว้พระธาตุล้านนา ทักษิณาวรรต 4 วัน 3 คืน วันที่ 1 (แพร่-น่าน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสักการะ พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุสไตล์ล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้งใช้เส้นทาง ทล.101 และ
แยกเข้าเส้นทาง ทล.1134 แวะชม แพะเมืองผี มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
บ่าย เดินทางไปสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง แล้วเดินทางต่อเพื่อชมความงามแปลกตาของ วัดภูมินทร์อุโบสถและ
วิหารเป็นอาคารเดียวกันเทินอยู่บนนาคและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงวิถีพื้นบ้านล้านนาและล้านช้างอย่างน่าสนใจ ชมงาช้างดำ สิ่งคู่บ้านคู่
เมืองน่านที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
เย็น รับประทานอาหารแบบขันโตกริมน้ำน่านแล้วเข้าที่พัก
วันที่ 2 ( น่าน-เชียงราย)
เช้า เดินทางไป จ.เชียงราย แวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตามเส้นทาง ทล.1 เที่ยวชม น้ำตกปูแกง สูง 9 ชั้น และเดินทางเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติน้ำตกปูแกง ระยะทาง 1500 เมตร แวะรับประทานอาหารที่อุทยาน
บ่าย เดินทางต่อแวะชม วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นวัดไทยสีขาวสะดุดตาประดับกระจกบนปูนปั้นอัน วิจิตรสไตล์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / เดินทาง
ต่อไปสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ณ วัดพระแก้วที่
กรุงเทพ เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยทอง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่มีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะทรงสร้างเมืองเชียงราย และเป็นที่ตั้งของเสาสะดือเมือง
108 หลัง
เย็น รับประทานอาหารเย็นริมน้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำประจำจังหวัดเชียงราย และสักการะพ่อขุนเม็งรายก่อนเข้าที่พัก จ.เชียงราย
วันที่ 3
เช้า เดินทางไป อ.เชียงแสน แวะสักการะ พระธาตุจอมกิตติ ซึ่งมีจุดชมวิวทิวทัศน์ฝั่งไทย-ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน เดินทางต่อไปยัง
สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกกันว่า " สบรวก" เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-
พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ จึงเป็นที่มาของสามเหลี่ยมทองคำ
บ่าย เดินทางไป อ.แม่จัน เพื่อสักการะ พระธาตุดอยตุง ที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐมธาตุของนครล้านนา /
ชมพระตำหนักดอยตุง พรรณไม้งามสีสันสดใสของสวนแม่ฟ้าหลวง เเละเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงใหม่
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่กาดหมั้ว และพลาดไม่ได้กับ มหกรรมสินค้า OTOP นานาชาติ เข้าที่พักเมืองเชียงใหม่
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วอำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวานงดงามในนาม นพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ
เที่ยวตามประเพณีไหว้พระธาตุล้านนาตะวันตก ทักษิณาวรรต 4 วัน 3 คืน (เวียนไปทางขวาเสริมสิริมงคล)
วันที่ 1
เช้า เดินทางถึงจังหวัดลำปาง รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่ อ.เกาะคา สักการะพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชมสถา
ปัตยกรรมเก่าแก่งดงามแบบล้านนา นมัสการพระเจ้าล้านทองภายในกู่วิหารหลวงชมภาพสะท้อนเงาพระธาตุหัวกลับUnseen Thailand / ชม
สถาปัตยกรรมล้านนายุดหลังพม่าครองเมืองในตัวเมืองลำปาง / สักการะองค์พระแก้วดอนเต้าศิลปะคู่เมืองล้านนาที่แกะสลักจากหยกเขียว /
เดินทางต่อไปยังจังหวัดลำพูนข้ามเทือกเขาขุนตาล (ทล.11) สักการะ พระธาตุหริภุญชัยสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาของอาณา
จักรหริภุญชัย / รับประทานอาหารกลางวันในตังเมือง
บ่าย เดินทางสู่ อ.จอมทอง ด้วยเส้นทาง ทล.106 ถึงจอมทอง จ.เชียงใหม่ สักการะพระธาตุศรีจอมทอง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปีภายใต้เรื่อง
เล่าอันพิสดารเกี่ยวกับพระธาตุนี้ / เดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเส้นทาง ทล.108 บนเส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะตามลำน้ำที่สวยงาม ผ่าน
อำเภอแม่สะเรียง นมัสการ พระธาตุจอมมอญ พระธาตุศักดิ์สิทธ์ของชาวบ้านกาศ ชม ถ้ำแก้วโกมลที่สวยงามเกินบรรยาย ผ่านอำเภอแม่ลาน้อย
สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เย็น พักที่แม่ฮ่องสอน ทานอาหารเย็นที่ร้านอร่อยหลากร้าน โดยเฉพาะปลาน้ำปาย เขียดแลว และยอดผักกูด หลังอาหารเย็นเดิน ย่อยอาหารด้วย
การ Shopping ตลาด คนไต Night Plaza (อาคารชานกะเล) สินค้าและอาหารพื้นเมืองของชาวแม่ฮ่องสอน
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมอาหารท้องถิ่น (อะละหว่า ส่วยลมิน) / สักการะ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้าน
คู่เมือง ชมทิวทัศน์ทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน / เยี่ยมชมศิลปะไทยใหญ่ที่แปลกตาและงดงาม รวมถึงศิลปะพม่าที่น่าสนใจที่บริเวณ
วัดจองคำและวัดจองกลาง / รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเส้นทาง ทล.1263 ต่อด้วย เส้นทาง ทล.1009 ผ่านอ.แม่แจ่ม สู่ดอยอินทนนท์สักการะ พระมหาธาตุ
นภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริเป็นพระธาตุที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เย็น ถึงที่พักเมืองเชียงใหม่ พบกับที่พักหลากหลายและอาหารอร่อยมากมายที่จะทำให้อิ่มทั้งรสชาติและบรรยากาศ
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่ วัดแก้วสิงห์วรวิหาร เพื่อนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ ในวิหารลายคำ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สักการะ พระธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่บนดอยสุเทพ
บ่าย หลังอาหารกลางวัน เยี่ยมชมประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมกับเยี่ยมชม วัดเจ็ดยอด(วัดโพธาราม
มหาวิหาร) ศิลปะล้านนายุครุ่งเรืองที่ที่สุด นมัสการ ต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่นำหน่อต้นมาจากลังกา แล้วเดินทางต่อไปนมัสการ เจดีย์วัด
เกตการาม
เย็น รับประทานอาหารเย็นในอากาศล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึกฝีมือสล่าล้านนาแท้ / พลาดไม่ได้กับ สินค้า OTOP / เข้าที่พักเมือง
เชียงใหม่
วันที่ 4
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วอำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวานงดงามในนาม นพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ